• Historia

   • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła działalność 1 września 1991 roku. Jej powstanie było wyrazem podmiotowych inicjatyw środowiska nauczycieli i rodziców, rodzących się na fali krytyki oświaty poprzedniego okresu.

    Naczelną ideą powstałej wówczas szkoły, było stworzenie takich warunków wychowania i kształcenia, w których pochylenie się nad młodym człowiekiem, wspieranie jego rozwoju, dokonywałoby się w zgodnej współpracy trzech głównych podmiotów wychowujących: rodziców, nauczycieli i Kościoła. Pierwszego września 1999 roku struktura szkoły rozwinęła się o Gimnazjum.

    W roku szkolnym 1997/98 zakończył się ważny etap konstytuowania szkoły, zwieńczony uroczystością przyjęcia patrona – bł. Piotra Jerzego Frassatiego, którego Ojciec Święty, Jan Paweł II nazwał „człowiekiem ośmiu błogosławieństw” i „najbardziej współczesnym świętym”. Duchowość tej postaci pomogła sformułować ideę wychowawczą szkoły, która stanowi podstawę wszelkich działań wychowawczych realizowanych przez szkołę, tym samym leży u podstawy przyjętego przez szkołę programu wychowawczego. Najogólniej ideę tę wyrazić można następująco: przyjmujemy, że odniesieniem dla realizowanego przez szkołę procesu wychowania, jest ewangeliczny porządek wartości, uznając za patronem naszej społeczności bł. Piotrem Jerzym Frassatim, że najpełniejszy wyraz tego porządku, a jednocześnie źródło naszej inspiracji, stanowi osiem błogosławieństw udzielonych przez Boga człowiekowi.

    • Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: miłość, wytrwałość, uczciwość i prawda,
    • Jako rzecz naczelną traktujemy wspieranie indywidualnej drogi uczniów w pogłębianiu wiary,
    • Szkoła względem rodziców uczniów w zakresie wychowania respektuje zasadę pomocniczości,
    • Istota tworzenia szkolnej społeczności opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech środowisk: Kościoła, domu i szkoły,
    • Realizujemy proces wychowania w poszanowaniu godności drugiego człowieka, respektując jego prawo do własnej tożsamości,
    • Szkoła w pracy wychowawczej inicjuje, wspiera i doskonali (pokazując różne techniki) proces własnej pracy ucznia nad charakterem,
    • Podstawą naszego działania jest nastawienie na rzetelne kształcenie i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego pełnienia ról w dalszej karierze szkolnej i dorosłym życiu,
    • Kształtujemy umiejętności społeczne: komunikowania się, rozwiązywania problemów, współpracy w zespole, jednocześnie stymulując formowanie własnej osoby, planowanie własnego rozwoju, oraz rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań uczniów,

    Za rzecz szczególnej wagi uznajemy budzenie postaw patriotycznych, dostrzeganie wartości rodzimej kultury, jako dziedzictwa wnoszonego przez Polskę do tworzącej się w Europie wspólnoty ojczyzn.
    W ramach zajęć edukacyjnych realizowanych przez szkołę, przenikają się procesy: dydaktyczny, wychowawczy i formacyjny. Do podstawowych działań formacyjnych należą:

    • comiesięczna Msza św. gromadząca wspólnotę szkolną,
    • rekolekcje i dni skupienia organizowane w ośrodkach rekolekcyjnych diecezji,
    • szkolna pielgrzymka do Rokitna organizowana co roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
    • powołanie szkolnej służby liturgicznej,
    • przygotowanie do sakramentu Eucharystii kolejnych grup dzieci,
    • podkreślanie w życiu szkoły okresów życia kościoła,
    • zaznaczanie w pracy z dziećmi tradycji i świąt kościelnych.
    • W uznaniu pracy szkoły w tym zakresie, na wniosek jej społeczności, J. E. Ks. bp Adam Dyczkowski w oparciu o kanon 803 par. 1 w dniu 18 IX 1994 r. nadał szkole prawo używania tytułu „szkoła katolicka”.

    W procesie dydaktycznym koncentrujemy się na programie poszczególnych przedmiotów, a także treściach międzyprzedmiotowych, realizowanych w postaci ścieżek edukacyjnych. W swych działaniach uwzględniamy zarówno pracę z uczniem zdolnym (różnego typu koła zainteresowań, przedmiotowe, także przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych), jak i troskę o uczniów z trudnościami w nauce (opieka pedagoga szkolnego, logopedy, ortodonty, gimnastyka korekcyjna i in.).Wszystkie te działania są możliwe dzięki współpracy i żywemu zainteresowaniu rodziców, które wynika z troski o możliwie pełny i wszechstronny rozwój dzieci.

    Atrakcyjnym dopełnieniem powyższych działań jest wplecione w tradycję szkoły: jesienne wycieczkowanie odbywane w obrębie grup wiekowych, czerwcowe wyjazdy całej społeczności na „zieloną szkołę” do Niechorza, także zimowe wyjazdy na narty, wakacyjne obozy żeglarskie w Długiem. Do tradycji szkolnej należą także bale karnawałowe odbywane co roku pod innym hasłem (np.: „Bal Narodów”,” Bal kolorów”, „Bohaterowie naszych lektur” itp.) oraz szkolne świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia, Dnia Matki ,Babci i Dziadka.

    Wszystkie te działania mają na celu, budowanie wspólnoty szkolnej, silnie integrującej podmioty tej społeczności. Atmosfera szkoły daje nie tylko dobry klimat w szkole, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli, stwarza także podstawę do stawiania wysokich wymagań w zakresie kształcenia i wychowania wszystkim podmiotom oraz umożliwia prowadzenie autentycznego dialogu pedagogicznego w szkole.

    Uczniowie szkoły od lat uzyskują bardzo wysokie wyniki kształcenia i wychowania, potwierdzone osiągnięciami w egzaminach zewnętrznych i konkursach przedmiotowych. Jako absolwenci szkoły chętnie przyjmowani są do renomowanych liceów gorzowskich, w których zyskali opinię uczniów uzyskujących dobre wyniki, odpowiedzialnych za podejmowane zadania i aktywnych społecznie.

    Szkoła co roku prowadzi nabór do Zerówki, czesne wynosi 360 zł miesięcznie, stosujemy ulgi w przypadku rodzeństw. Dyrektorem szkoły od jej powołania jest Leszek Weichert.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego
   • +48 95 7213 163 | +48 510 255 651
   • ul. Stanisławskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski 66-400 Gorzów Wielkopolski Poland
   • 109803
   • 14 1140 2004 0000 3102 7934 3475
   • Dyrektor: Leszek Weichert
   • Wicedyrektor: Dorota Troczewska
   • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ul. Stanisławskiego 3 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 5993234880
 • Galeria zdjęć

   brak danych